Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie

Voor de behandeling van aandoeningen van hart, longen en bloedvaten kan de bij ons aanwezige gespecialiseerde fysiotherapeut veel voor u betekenen. Vaak is namelijk ook het bewegingsapparaat aangedaan.
Kortademigheid, verminderd uithoudingsvermogen, spierkrachtverlies en afname van dagelijkse activiteiten kunnen dan een onderdeel zijn van uw gezondheidsproblematiek.

Hartklachten: specifiek bij hartklachten kan de fysiotherapeut u wel of niet na een revalidatietraject, helpen weer voldoende actief te worden en op een verantwoorde manier weer op het maximale niveau van belastbaarheid komen.

Longklachten: bij longklachten zoals COPD en Astma zijn de luchtwegproblemen vaak door medicatie goed onder controle. Door de kortademigheid ontstaan echter geleidelijke maar toenemende beperkingen in het normale doen en laten. Omdat het ziekteproces ook de spieren negatief beïnvloed, is voldoende oefening en beweging uitermate belangrijk. Als therapie is oefenen aantoonbaar effectief tegen kortademigheid, conditieverslechtering en spierkrachtverlies. Bovendien gaat men zich over het algemeen veel beter voelen en lukt het bijvoorbeeld weer om de trap op te lopen of te gaan fietsen. Bij ernstigere klachten is er door therapie zelfs sprake van minder ziekenhuisopnames en longaanvallen.

Bloedvatklachten: klachten door vernauwing van de bloedvaten in de benen, ook wel etalagebenen genoemd, kunnen door looptherapie voor een groot deel verdwijnen. Zelfs operaties laten in veel gevallen minder goede resultaten zien dan door deze oefentherapie. Wij zijn als praktijk, voor deze effectieve therapie aangesloten bij het landelijk samenwerkingsverband Claudicationet.

Naast de therapie wordt ook aanvullend aandacht besteed aan uw beweegactiviteiten middels meting door een activiteitenmonitor (beweegcoach), worden de eigen mogelijkheden uitgebreid geïnventariseerd en gestimuleerd (zelfmanagement) en wordt er meegedacht aan een eventueel gewenst vervolgtraject (nazorg).